gotowy2_04.gif

gotowy2_05.gif

gotowy2_06.gif

gotowy2_07.gif

gotowy2_08.gif

 

ZASADY PRZYJĘCIA


Rekrutacja 2015/2016

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzanminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata w następujący sposób:

 

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Maksymalna 

liczba punktów

do uzyskania za

osiągnięcia

Punktacja

1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

100

 Maksymalna punktacja

składowa

 

Część humanistyczna

Język polski

 

20

Historia i wiedza o społeczeństwie

 

20

Część matematyczno - przyrodnicza

Matematyka

 

20

Przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia, geografia)

 

20

Języki obce

Język obcy  na poziomie podstawowym

 

20

2.

Oceny z zajęć edukacyjnych

64

 Liczba punktów

2.1.

Język polski

16

 

 

stopień celujący,

 

16

stopień bardzo dobry,

 

14

stopień dobry,

 

11

stopień dostateczny,

 

6

stopień dopuszczający.

 

2

2.2.

Trzy zajęcia edukacyjne wskazane

przez szkołę (za każde wskazane zajęcia edukacyjne

max 16 punktów):

48

 Liczba punktów

 

stopień celujący,

 

16

stopień bardzo dobry,

 

13

stopień dobry,

 

10

stopień dostateczny,

 

5

stopień dopuszczający.

 

2

3.

Inne osiągnięcia kandydata wymienione na

świadectwie ukończenia gimnazjum.

36

 Liczba punktów

3.1.

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.

6

 

3.2.

Osiągnięcia w  konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół

20

(niezależnie od liczby osiągnięć)

 

 

uzyskanie w  olimpiadach dla uczniów gimnazjum  (przeprowadzonych w latach szkolnych 2012/2013-2013/2014) lub w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub w konkursach współorganizowanych przez Kuratora Oświaty tytułu finalisty,

 

15

uzyskanie w konkursach tematycznych oraz w innych konkursach współorganizowanych przez Kuratora Oświaty tytułu laureata,

 

5

uzyskanie w konkursach tematycznych oraz w innych konkursach współorganizowanych przez Kuratora Oświaty tytułu finalisty,

 

3

3.3.

Osiągnięcia w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym

4

(niezależnie od liczby

osiągnięć)

 

 

osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym - uzyskanie wysokiego miejsca (I-III miejsce drużynowe, I-III miejsce indywidualne)

 

4

osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim - uzyskanie wysokiego miejsca (I-III miejsce drużynowe, I-III miejsce indywidualne)

 

3

osiągnięcia na szczeblu powiatowym - uzyskanie wysokiego miejsca (I miejsce drużynowe, I-III miejsce indywidualne)

 

2

3.4.

Osiągnięcia w zawodach wiedzy i artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym

4

(niezależnie od liczby

osiągnięć)

 

 

osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym - uzyskanie wysokiego miejsca (laureat, inny zwycięski tytuł, I-III miejsce)

 

4

 

osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim - uzyskanie wysokiego miejsca (laureat, inny zwycięski tytuł, I-III miejsce)

 

3

 

osiągnięcia na szczeblu powiatowym - uzyskanie wysokiego miejsca (laureat, inny zwycięski tytuł, I-III miejsce)

 

2

3.5.

Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu. Wolontariat rozumiany jako działalność wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia (np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi itp.) na zasadach określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność musi być udokumentowana i prowadzona przez co najmniej nieprzerwany okres 10 miesięcy.

2

 2

UWAGI DO TABELI:

  • Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.
  • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustala (w punkcie 1) sposób przeliczania wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w procentach na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2pkt.
  • Suma składowych punktów za każde z podanych w punkcie 1-3 osiągnięć nie może być większa od maksymalnej liczby punktów przydzielanych za dane osiągnięcie. W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza maksymalną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Wykaz dokumentów składanych przez kandydatów do szkoły:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły należy wypełnić elektronicznie na stronie

    http://nabor.pcss.pl/inowroclaw (zakładka kandydat), wydrukować i po     podpisaniu przez rodziców (opiekunów) przynieść do szkoły pierwszego wyboru,

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum,

3. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

4. 3 podpisane zdjęcia (po przyjęciu do szkoły),

5. Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę (dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej),

6. Zaświadczenie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (druk dostępny w sekretariacie szkoły).


Czas trwania rekrutacji

- składanie podań od 25 maja do 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

- składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów do 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) do godz. 15:00.

- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły do 2 lipca 2015 r. (czwartek) do godz. 15:00

- potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół do 7 lipca 2015 r. (wtorek) do godz.12:00,

- ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 8 lipca 2015 r. (środa) do godz. 12:00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w menu DLA RODZICÓW I UCZNIÓW zakładka REKRUTACJA DO SZKÓŁ oraz pod linkiem

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00005206_01_01.pdf

Uwaga!!! Zapraszamy zainteresowanych do zwiedzania szkoły

oraz zapoznania się z warunkami nauki.

ZAPRASZAMY!!!


 

gotowy2_19.gif

gotowy2_21.gif

gotowy2_50.gifgotowy2_52.gifgotowy2_23.gif

 

gotowy2_25.gif

gotowy2_26.gif

gotowy2_28.gif

gotowy2_31.gif

gotowy2_32.gif

gotowy2_33.gif

gotowy2_35.gifgotowy2_35.gifgotowy2_3.gif

gotowy10_36.gif

gotowy2_20.gif

gotowy2_22.gif

gotowy2_27.gifczytaj.gif


Archiwum roku 2013/14

Archiwum roku 2012/13

Archiwum roku 2011/12

Archiwum roku 2010/11

Archiwum roku 2009/10

Archiwum roku 2008/09

Archiwum roku 2007/08

Archiwum roku 2006/07