gotowy2_04.gif

gotowy2_05.gif

gotowy2_06.gif

gotowy2_07.gif

gotowy2_08.gif

 

O SZKOLE


W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu wchodzą szkoły:

Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej - [UCHWAŁA]

Szkoła Zawodowa im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej - [UCHWAŁA]

W roku szkolnym 2011/2012 w czterech typach szkół łącznie w 19 oddziałach uczy się 617 uczniów. Zajęcia prowadzi 49 nauczycieli. Bazę dydaktyczną tworzy 19 gabinetów przedmiotowych. Dodatkowo szkoła posiada pracownie komputerowe, pracownię symulacyjną do nauczania przedmiotów zawodowych. W ramach lekcji wychowania fizycznego młodzież korzysta z sali gimnastycznej i siłowni. Poza tym do użytku uczniów przeznaczone są: biblioteka z czytelnią, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, radiowęzeł, punkt ksero i gabinet medyczny. Uczniowie uczą się 3 języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego w nowoczesnej pracowni multimedialnej do nauki języków obcych. Ponadto szkoła dysponuje nowoczesną pracownią internetową oraz centrum multimedialnym ogólnie dostępnym. Młodzież pozamiejscowa może zamieszkać w internacie. Prace szkoły wspomagają: Rada Szkoły, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

W zawodzie technik ekonomista uczą się klasy:
Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb,

W zawodzie technik handlowiec uczą się klasy:
Id, IId, IIId, IVd,

Młodzież poznaje zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i zawodowe, a wśród nich między innymi: rachunkowość, podstawy ekonomii, elementy prawa, elementy informatyki, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, kultura zawodu.. Uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach administracji.

W zawodzie technik logistyk uczą się klasy:
Ig, IIg, IIIg, IVg,

 

Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik logistyk.

W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

W zawodzie sprzedawcy uczą się klasy:
Ia, IIa

Szkoła przygotowuje młodzież do zawodu sprzedawcy. Chłopcy i dziewczęta przyjmowani są po uprzednim podpisaniu umowy z placówką handlową na praktyczną naukę zawodu. W ciągu dwóch lat lekcje odbywają się trzy razy w tygodniu, w pozostałe dni tygodnia uczniowie jako młodociani zatrudnieni odbywają praktyki zawodowe. Kandydaci do zawodu sprzedacy winni wyróżniać się zdolnościami rachunkowymi, zamiłowaniem do porządku, uprzejmością, zdyscyplinowaniem i poczuciem estetyki.

 

gotowy2_19.gif

gotowy2_21.gif

gotowy2_50.gifgotowy2_52.gifgotowy2_23.gif

gotowy2_25.gif

gotowy2_26.gif

gotowy2_28.gif

gotowy2_31.gif

gotowy2_32.gif

gotowy2_33.gif

gotowy2_35.gifgotowy2_35.gifgotowy2_3.gif

gotowy10_36.gif

gotowy2_20.gif

gotowy2_22.gif

gotowy2_27.gifczytaj.gif


Archiwum roku 2013/14

Archiwum roku 2012/13

Archiwum roku 2011/12

Archiwum roku 2010/11

Archiwum roku 2009/10

Archiwum roku 2008/09

Archiwum roku 2007/08

Archiwum roku 2006/07