gotowy2_04.gif

gotowy2_05.gif

gotowy2_06.gif

gotowy2_07.gif

gotowy2_08.gif

 

HISTORIA SZKOŁY


Najważniejsze daty:

 

    ·  12.X.1920

       Powołanie Miejskiej Szkoły Handlowo-Przemysłowej

    ·  3.09.1934

       Uruchomienie przy Miejskiej Szkole Handlowo-Przemysłowej klasy Liceum

       Dietetycznego

   ·  1.IX.1938

       Przekształcenie dotychczasowej szkoły w Gimnazjum Kupieckie

    ·  15.IV.1945

       Reaktywowanie Miejskiego Gimnazjum Handlowego

    ·  1947/48

       Uruchomienie przy Miejskim Gimnazjum Handlowym Technikum Handlowego

    ·  1.IX.1952

       Utworzenie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej

    ·  1.IX.1958

       Powołanie Technikum Ekonomicznego w miejsce Technikum Handlowego

    ·  6.I.1965

       Przeniesienie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej

       do obecnego gmachu

    ·  1.IX.1969

       Zmiana struktury organizacyjnej, w wyniku której powstaje Liceum Ekonomiczne

       Wieczorowe Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa

    ·  1.IX.1975

       Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych

    ·  1.IX.1990

       Uruchomienie w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych Liceum Handlowego

    ·  17.XI.1992

       Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych

    ·  czerwiec 2000

       Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych

    ·  1.IX.2002

       Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

    ·  9.VI.2009

       Nadanie imienia szkołom w skład których wchodzą:

       - Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej

       - Szkoła Zawodowa im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej

    ·  24.09 2010

       Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

 

Nasza szkoła legitymuje się długą i ciekawą historią. Jej losy nierozłącznie związane są z rozwojem placówek finansowych, przemysłowych i finansowych na Kujawach. W czasie swojego istnienia kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę oraz lokalizację.

Zalążkiem przyszłej szkoły była, uruchomiona już 1898 roku przez Niemki-siostry Schmieder , placówka szkolnictwa zawodowego dla dziewcząt o nazwie: Gewerbe - Handels -und Haushaltungschule Solbad Hohensalza. Szkoła kształciła w kierunku  gospodarstwa domowego i handlowym. Była to unikalna placówka szkolnictwa zawodowego na obszarze całego ówczesnego zaboru pruskiego. W 1911 roku władze miejskie wybudowały dla jej potrzeb gmach przy obecnej ulicy Sienkiewicza i przejęły nad nią kuratelę. Jednym z wiodących kierunków kształcenia, funkcjonujących w tej szkole, był kierunek handlowy, na który od samego początku obowiązywały egzaminy wstępne.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wreszcie spełniły się marzenia o polskiej szkole. 12 października 1920 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu powołało do życia Miejską Szkołę Handlowo-Przemysłową dla Dziewcząt w Inowrocławiu.

  

  Grono Pedagogiczne i uczniowie Miejskiej Szkoły Handlowo-Przemysłowej 1945

 

Utworzono  wówczas klasy o kierunku handlowym, krawieckim, a także klasy przysposobienia do życia w gospodarstwie rodzinnym. Szkoła prezentowała wysoki poziom nauczania i szkolenia zawodowego. Równoległą działalność oświatową, ale dla chłopców, prowadziła dwuletnia Szkoła Handlowa Towarzystwa Samodzielnych Polsko-Chrześcijańskich Kupców w Inowrocławiu. Miała ona swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Panny Marii. Uczyli się w niej chłopcy praktykujący u polskich kupców. W roku 1932 rozwiązano jednak tę szkołę z braku środków państwowych.

W roku 1937 uruchomiono Państwowe Gimnazjum Kupieckie, które zlokalizowano w gmachu Miejskiej Szkoły Handlowo-Przemysłowej przy ulicy Sienkiewicza. Kadra nauczająca w tej szkole legitymowała się wymaganymi dla tego typu szkół kwalifikacjami. Szczególne zasługi w dziele tworzenia tej placówki mieli: Roman Kaźmierczak-Prezes Zrzeszenia Samodzielnych Polsko-Chrześcijańskich Kupców oraz Stefan Knast-wybitny działacz niepodległościowy. Ówczesną dyrektorką była Janina Lewandowska, która kierowała szkołą nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej .Dla nowo utworzonego gimnazjum Zarząd Miejski wspólnie z Towarzystwem Samodzielnych Polsko-Chrześcijańskich Kupców postanowił wybudować gmach przy ulicy Św. Barbary. Niestety wybuch II wojny światowej przekreślił realizację tego ambitnego przedsięwzięcia.

Tragedia września 1939 roku brutalnie przerwała tak nowe przedsięwzięcia, jak i dotychczasowy dorobek szkoły. Długie lata okupacji hitlerowskiej okazały się tragiczne dla wielu nauczycieli i uczniów Miejskiej Szkoły Handlowo-Przemysłowej. Na tablicy pamiątkowej, którą wmurowano w 1946 roku w holu szkolnym uwieczniono nazwisko ostatniej dyrektorki-Janiny Lewandowskiej , która aresztowana przez gestapowców w 1939 roku następnie została osadzona w Oświęcimiu, gdzie zmarła w 1942 roku. Tablica upamiętniała również nazwiska Wiesława Knasta-żołnierza Armii Krajowej, Czesława Kozłowskiego-powstańca warszawskiego, który zginął w Mauthausen i Hieronima Zielińskiego , który zginął w Dachau.

Kiedy w styczniu 1945 roku wyzwolono Inowrocław, przystąpiono do reaktywacji szkoły. Z dawnej Szkoły Handlowo-Przemysłowej ostał się tylko budynek. Brakowało dosłownie wszystkiego.15 kwietnia 1945 roku szkoła wznowiła jednak, pomimo trudności, działalność pod przedwojenną nazwą Miejska Szkoła Handlowo-Przemysłowa. W jej skład wchodziło m.in. Miejskie Gimnazjum Handlowe, które skupiało najwięcej młodzieży. Na początku roku szkolnego 1945/1946 gimnazjum liczyło 5 oddziałów, w których uczyło się 227 uczniów.

W roku szkolnym 1951/1952 nastąpiła reorganizacja szkoły. Na bazie już istniejących powstały nowe: 3-letnie Technikum Handlowe, 3-letnie Technikum Gospodarcze oraz Zasadnicza Szkoła Handlowa. Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły 1 września 1958 roku, kiedy powołano 5-letnie Technikum Ekonomiczne (w miejsce dotychczas istniejącego Technikum Handlowego) i Zasadniczą Szkołę Handlową. Duże zainteresowanie tymi kierunkami kształcenia spowodowało, że szkoła rozrosła się do tego stopnia, iż trzeba było ją podzielić na dwie. Każda z tych szkół miała osobną dyrekcję i grono pedagogiczne. Na dotychczasowym miejscu pozostały-Technikum Gospodarcze, Zasadnicza Szkoła Gospodarcza oraz Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, natomiast Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa zostały przeniesione do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, gdzie nauka odbywała się w godzinach popołudniowych.

6 stycznia 1965 roku przeniesiono Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Handlową do nowoczesnego gmachu przy dzisiejszej ulicy Józefa Krzymińskiego.

1 września 1969 roku nastąpiły kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły. Powstały wówczas  Liceum Ekonomiczne, Wieczorowe Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa. W następnych latach szkoła kilka razy zmieniała swą nazwę. 1 września 1975 roku zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych. 1 września 1990 uruchomiono w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych- Liceum Handlowe oraz Policealne Studium Zawodowe. Uruchomienie Liceum Handlowego było inicjatywą niezwykle trafną i zasadną, tym bardziej, że rozwój placówek handlowych w sektorze prywatnym stał się zjawiskiem powszechnym. Starania o powołanie do życia tego typu szkoły podjęte zostały wspólnie z nauczycielami Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy już pod koniec 1989 roku. Inowrocławsko-bydgoską inicjatywą zainteresowały się zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej i istniejące wówczas Ministerstwo Rynku Wewnętrznego. Kolejna zmiana nazwy szkoły nastąpiła: 17 grudnia 1992 roku na Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych. Odbyły się wówczas obchody 100-lecia organizacji kupieckich na Kujawach. Natomiast  szkoła otrzymała wówczas nowy sztandar poświęcony przez Prymasa Polski-Józefa Glemba. W latach 90-tych XX wieku szkoła nawiązała międzynarodową współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich. W marcu 1996 roku po nawiązaniu współpracy z placówką oświatową z Forbach, nastąpiła wymiana młodzieży polsko-francuskiej. Natomiast   od października 1998 roku do lipca 2000 roku trwała międzynarodowa współpraca naszej szkoły ze szkołami z Portugalii, Francji i Włoch w ramach Europejskiego Projektu Edukacyjnego „Sokrates-Comenius”.8 i 9 czerwca 2002 roku szkoła obchodziła swój Jubileusz 80-lecia, w ramach którego uczniowie m .in .wystawili widowisko historyczne pt.: „Proces o zwrócenie Pomorza ”oraz montaż słowno-muzyczny pt.: ”Nasz handel ma tradycję”. W 2002 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, w skład którego weszły: Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe, Liceum Profilowane i Szkoła Zasadnicza Handlowa.

1 września 2007 roku uruchomiono w naszej szkole 4-letnie Technikum Logistyczne.

9 czerwca 2009 roku ZSP nr 4 w Inowrocławiu obchodził święto szkoły związane z nadaniem nowego sztandaru i Patrona-59.Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Natomiast we wrześniu 2010 roku nasza szkoła obchodziła Jubileusz 90-lecia.

Wymierny wpływ na kierunki rozwoju i osiągnięcia szkoły wywarli jej kolejni dyrektorzy :p. Antoni Wica, p. Janusz Kutta, p. Kajetan Krysiński, p. Henryk Głuszkowski, p. Małgorzata Celberg i obecny dyrektor szkoły -p. Artur Nalewajski, a także zaangażowane w swą pracę dydaktyczną i wychowawczą –grono pedagogiczne. W szkole najważniejsi są jednak uczniowie. Kolejne pokolenia uczniów , w poprzednich latach i obecnie, tworzyli i tworzą naszą szkołę.

 

gotowy2_19.gif

gotowy2_21.gif

gotowy2_50.gifgotowy2_52.gifgotowy2_23.gif

  

gotowy2_25.gif

gotowy2_26.gif

gotowy2_28.gif

gotowy2_31.gif

gotowy2_32.gif

gotowy2_33.gif

gotowy2_35.gifgotowy2_35.gifgotowy2_3.gif

gotowy10_36.gif

gotowy2_20.gif

gotowy2_22.gif

gotowy2_27.gifczytaj.gif


Archiwum roku 2013/14

Archiwum roku 2012/13

Archiwum roku 2011/12

Archiwum roku 2010/11

Archiwum roku 2009/10

Archiwum roku 2008/09

Archiwum roku 2007/08

Archiwum roku 2006/07